Torusni transformatoriTrafcoPodrškaNarudzbenica
Uvod
Cenovnik
Narud�benica
Soft Start
Tube Audio
Software
Download
Upitnik
Mailing lista
Kontakt
  

O autoru

U svojoj dvanaestoj godini napravio je svoje prvo cevno poja�alo, a audio i cevi su glavna tema njegove karijere. Studirao je primenjenu fiziku, predavao je fiziku i jedan je od osniva�a Hriš�anskog U�iteljskog Koled�a u gradu Zwolle (Holandija), koji je kasnije postao Univerzitet Windesheim.
Oko �etrdesete godine donosi �ivotnu odluku, napušta posao predava�a i otvara sopstvenu in�enjersku kompaniju. Posvetio se razvoju torusnih izlaznih transformatora sa vrlo velikim frekventnim opsegom. Transformatori su se proizvodili u Kanadi i Engleskoj. U me�uvremenu bavio se teorijom i primenom izlaznih transformatora, piše knjigu Savremena High-end Cevna Poja�ala zasnovana na torusnom izlaznom transformatoru koju je izdao Elektor i koja je prevedena na �etiri jezika. U knjizi mo�emo videti nastajanje kola koje je kasnije postalo poznato kao "Super-Triodno" kolo. Istovremeno razmatra najmoderniju audio mernu opremu i objavljuje preko 360 �lanaka �ija je glavna tema bila:"Da li merimo ono što slušamo?". Blisko sara�uje sa firmom Plitron iz Kanade gde je i vršio ispitivanja pod pokroviteljstvom kanadske vlade, u vezi prenosa �iste elektri�ne energije.
Razvio je specijalnu tehnologiju transformatora koja je patentirana kao "Uskopojasna Tehnologija". Predsednik je holandskog ogranka Audio Engineering Society (AES) gde je objavljivao više svojih istra�ivanja. Ȉlan je izdava�kog ve�a lista Journal of the AES. Delovi njegovih istra�ivanja su objavljeni i u Dutch Acoustical Society (NAG). Godine 2004. fokusirao se na gitarska cevna poja�ala. Razvio je seriju jeftinih EI transformatora sa odli�nim karakteristikama. Oni su razvijani u obimnoj studiji pod imenom "Projekt" koja je objavljena na sajtu i o kojoj �e biti re�i u knjizi. Tokom 2006. osnovao je akademiju "Tube Society", gde studenti u�e da dizajniraju i izra�uju cevna poja�ala. U kooperaciji sa Elektorom oformio je master klase, gde svetski poznati stru�njaci dele svoja znanja. On je dao nekoliko master klasa u polju high-end cevnih poja�ala. Tako�e je jedan od urednika godišnjaka "Elektor Audio Special" �asopisa.

3 trenutno online
Home Trafco Podrška
Ukupno poseta: 136582